Lidköpings konsertförening
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Nyhetsbrev från Lidköpings konsertförening

Till medlemmarna i Lidköpings konsertförening!                                                         

 

Här kommer en hälsning från styrelsen inför det nya året.                                                             

 

På grund av det osäkra läget, med redan nu inställda konserter, har styrelsen beslutat att inte trycka upp och skicka ut den sedvanliga foldern. Medlemmarna uppmanas att följa vår presentation av kommande konserter i först hand via hemsidan. Vi hoppas att få ordning på nyhetsbreven snarast. Annons/blänkare kommer i regel i samma vecka som konserten. Foldern kan komma senare i vår.

 

Tillbakablick 2020. Covid 19 pandemin har under året vållat stort mänskligt lidande i vårt land och i världen i övrigt. Inom kultursektorn har det i princip varit omöjligt att bedriva någon verksamhet, så  även för konsertföreningen. Av vårens sex konserter har endast två kunnat genomföras. (En konsert ställdes in p.g.a. sjukdom). Även den traditionella sommarkonserten i Stadsträdgården fick ställas in.

 

Höstens tre första konserter kunde genomföras med en begränsning av publiken till 50 personer. En jazzkonsert har kunnats följas via ”strömning” på internet. De två övriga konserterna  har flyttats fram till en senare tidpunkt. Det har varit ett tungt år för styrelsen, först föra förhandlingar och göra bokningar av musiker, för att sedan behöva ställa in och boka om konserter. Vi jobbar vidare och tror på bättre tider!

 

Program vår-sommar 2021. 30 januari, Trio Brantelid – Härenstam –Sparf är inställd. 13 februari, Romansafton, Christina Nilsson och Magnus Svensson, är inställd. 2 mars, Finsk pianotrio, är inställd. 27 mars, Hornkvintett från Göteborgsoperan, 17 april, Göteborgs Domkyrkas flick-kör, 28 april, Jazzkonsert, Naoko Sakata och Linchpin. 29 juli, Skallsjö Sommarorkester i Stadsträdgården. Vi följer Folkhälsomyndighetens, FHM, rekommendationer och ser om vi behöver ställa in fler konserter. Det kan även bli ”strömning” av vissa konserter. Eftersom några av musikerna bor utomlands, med de reserestriktioner detta innebär, påverkar det tillgängligheten. För hösten 2021 har vi planerat för sju konserter, bl.a. Mozarts Requiem. Se hemsidan.

 

Vår förhoppning är nu att pandemin skall avta så att vi kan genomföra de nu bokade konserterna utan publikrestriktioner. Vi hoppas också att våra medlemmar även i fortsättningen vill stödja konsertföreningen i arbetet med att presentera god musik i Lidköping. Vi är i stort behov av medlemsavgifterna för att även i framtiden ha möjlighet att boka musiker av hög kvalitet. Som upplysning kan nämnas att vi får betala tillbaka det stöd vi får från kommunen för de konserter vi ställer in.

 

Årsavgift. Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021. Avgiften är fortfarande 250 kr/år och betalas till bankgiro 5081-5190 eller Swish-konto 123 512 67 84. (Vi bifogar inget inbetalningskort i år.) Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen! Som medlem har du 50 kr rabatt på entréavgiften.

 

Medlemskort. Ditt kort, utan namn, bifogas med detta brev. Kortet blir giltigt först när du betalt medlemsavgiften och skrivit in ditt namn.

 

Nyhetsbrev. Vi har under några år skickat ut nyhetsbrev via e-post. Dessa brev skickas ut till alla som anmält e-postadress till föreningen. Det har under hösten visat sig att det varit problem med utskicken av breven, några som skulle få breven har inte fått. Ni som anmält er adress men inte fått några nyhetsbrev under november månad uppmanas nu att skicka ett meddelande om detta till vår e-postadress: info@lidkopingskonsertforening.se

 

Medlemsregister. Detta omfattar namn, postadress, ev. e-postadress, samt uppgift om inbetald årsavgift. Registret är nödvändigt för utskick av föreningsinformation. Det förvaras på ett säkert sätt och utlämnas aldrig till tredje part. Medlem som begärt utträde eller inte betalt sin årsavgift på två år raderas ur registret.

 

Medlemsbrev. Detta medlemsbrev skickas ut till alla medlemmar med ”vanlig” postgång, men även via e-post till er som anmält era adresser. Detta gör vi för att kontrollera att alla e-postadresser är korrekta. Ni som anmält e-postadress men inte fått brevet via e-post kontaktar: info@lidkopingskonsertforening.se  Meddela också om ni bytt e-postadress.

 

Årsmöte. Konsertföreningens årsmöte är planerat att äga rum lördagen den 27 februari kl. 15.00 i Nicolaigården.

 

OBS! På grund av det försämrade smittoläget och eventuellt fortsatta hårda restriktioner ser styrelsen inga möjligheter att kunna genomföra ett fysiskt årsmöte inom den tid som stadgarna säger. (“Årsmötet hålls före mars månads utgång”.

 

Stadgar är till för att hållas, men det allvarsamma läge som nu har uppkommit på grund av Covid 19-pandemin gör det omöjligt att följa stadgarna. Att hålla ett digitalt årsmöte skulle utestänga medlemmar från att deltaga och det skulle vara ett större brott mot stadgarna. Vi hemställer nu till er medlemmar om lov att skjuta fram årsmötet till en tidpunkt när vi kan träffas och genomföra ett fysiskt årsmöte enligt god demokratisk sed. Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte delges medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet. Denna nya kallelse delges medlemmarna genom ett extra medlemsbrev som går ut med vanlig postgång. Även vår hemsida, www.lidkopingskonsertforening.se, uppdateras om kommande årsmöte. Har någon medlem något att anföra mot detta förslag, ombedes ni att snarast ta kontakt med styrelsen. 

 

Styrelsen har 2020 bestått av: Gunnar Erstorp ordf., Conny Liljenberg v. ordf., Emil Person sekr. och Martin Hjorth kassör. Dessutom ingår Hildegard Janson, Ingrid Abelsson Wallroth, Christina Hedlund, Torbjörn Möller och Stephen Craig.

 

Under 2021 kommer styrelsen att utökas med en webbmaster som får en adjungerande ställning i styrelsen.

 

Så hoppas vi att det nya året, genom vaccinering och andra åtgärder, skall ge oss möjlighet att genomföra det fina program vi har arbetat fram.

 

För styrelsen i januari 2021

Gunnar Erstorp, ordf.

 

Kontakt


Epostadress: info@lidkopingskonsertforening.se
Avsluta prenumeration